ANJUMAN SAIR-E-GUL FAROSHAN

Ms Usha Kumar

Ms. Usha Kumar

General Secretary

Anjuman Sair-e-Gul Faroshan

Patron

Shri Vinai Kumar Saxena – Lt. Governor, Delhi

President

Shri Salman Khurshid

Vice Presidents

Shri Tarun Kumar
Shri Yash Dev Gupta
Shri Yogesh Gupta

General Secretary

Ms. Usha Kumar

Padma Shri Yogeshwar Dayal

Secretary

Shri Mirza Mohataram Bakht

Joint Secretary

Shri Vinod Sharma

Treasurer

Shrimati Santosh Jain

Members Executive

Shri Ram Avtar Gupta
Shri O.P. Sharma
Shri Suraj Prakash
Shri Sunil Gupta

Co-Ordinators

Shri Sanjay Sharma
Shri Sanjay Jain