About Anjuman Sair - e - Gul Faroshan

Patrons
Shri Tejendra Khanna - Lt. Governor
Smt.  Sheila Dikshit - Chief Minister of Delhi 


President 
Shri Salman Khurshid

Vice Presidents 
Shri Aditya Arya 
Mohd. Haroon Japan Wale
Shri Paras Saini 
Mohd. Shamim
Shri Tarun Kumar 
Shri Yash Dev Gupta
Shri Yogesh Gupta

General Secretary
Mrs. Usha Kumar

Joint Secretary
Shri Vinod Sharma

Treasurer  
Ms. Guneet Kumar


 
     
   
     
   
     
   
Home
About Us
Contact Us
A-68, Shivalik 
New Delhi - 110017 

Phone : 23381201
Mobile : 9810122604, 8826187028
Email : anjumansairegulfaroshan@gmail.com